Referent prawny
Łódź
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny do spraw orzecznictwa prawnego
w Wydziale Orzeczniczo – Prawnym

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu, przy komputerze i z wykorzystaniem urządzeń biurowych, udział w naradach i szkoleniach oraz oględzinach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie projektów decyzji i postanowień oraz odpowiedzi na skargi i sprzeciwy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • rozpatrywanie odwołań, zażaleń, dotyczących rozstrzygnięć organów nadzoru budowlanego oraz wniosków składanych w trybach nadzwyczajnych
 • analiza dokumentacji
 • przygotowanie odpowiedzi na skargi,
 • udział w oględzinach
 • kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • przyjmowanie interesantów celem udostępnienia akt oraz udzielenia stosownych wyjaśnień

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • Kultura osobista
 • odporność na stres
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą

Referent prawny

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna