Referent prawny
Kraków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Referat Prawno-Egzekucyjny

Warunki pracy

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,
- przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie miasta Krakowa – samochód na wyposażeniu inspektoratu,
- telefoniczny kontakt z klientami na zewnątrz,
- praca na 5 i 6 piętrze w budynku, w którym jest podjazd, winda, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw administracyjnych na podstawie Ustawy Prawo budowlane Dz.U. z 2018 r. poz.1202 z późn. zm. oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego DZ.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. ,
 • prowadzenie spraw egzekucyjnych na podstawie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz.U. z 2018 r. poz.1314 z późn. zm.,
 • opracowanie w celu udzielenia, informacji publicznych na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.
 • prowadzenie korespondencji urzędowej,
 • przyjmowanie stron,
 • obsługa prawna inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „oferta pracy – nr ogłoszenia”, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego.
Dokumenty wymagane: życiorys, list motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie w tym obowiązku będzie naruszały zasadę spełnienia wymagań formalnych.
Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia dlatego prosimy podać nr telefonu kontaktowego.
Osoby niezakwalifikowanie nie zostaną zaproszenie do dalszych etapów rekrutacji a ich oferty zostaną zniszczone w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12-616-56-44, fax. 12-616-56-41.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent prawny

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna