Referent prawny
Olsztyn
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny do spraw obsługi prawnej
Kierownictwo

Warunki pracy

- praca w zastępstwie w czasie trwania nieobecności pracownika;
- praca siedząca w siedzibie urzędu;
- od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30;
- narzędzia i materiały pracy - komputer;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności w ramach prowadzonych postępowań odszkodowawczych;
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących WSzW;
 • przygotowywanie do archiwizacji zakończonych postępowań odszkodowawczych;
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych oraz rejestrów tych spraw;
 • udzielanie pomocy prawnej osobom prowadzącym postępowania powypadkowe;
 • wykonywanie czynności z zakresu pomocy prawnej zleconej przez Szefa WSzW;
 • znajomość obsługi programów prawniczych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magister prawa lub administracji
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego, ubezpieczeń społecznych i prawa cywilnego;
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet Office);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie upoważnienia dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • dyspozycyjność;
 • samodzielność i inicjatywa;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dane kontaktowe: tel. 261 32 20 13
- proponowane wynagrodzenie na stanowisku - wynagrodzenie zasadnicze (3050,00 zł brutto) + dodatek za wysługę lat.

Referent prawny

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna