Referent prawny
Toruń
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
w Delegaturze w Toruniu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach .

Co oferujemy naszym pracownikom?
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z doświadczoną kadrą pracowniczą;
• dogodną lokalizację w centrum Torunia;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• stabilne zatrudnienie;
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie;
• dofinansowania do wypoczynku z ZFŚŚ.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z obsługą prawną Delegatury
 • wydawanie opinii, wyjaśnień w zakresie stosowania prawa
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z wyników działalności Delegatury
 • weryfikacja akt kontroli
 • udzielanie porad konsumenckich
 • sporządzanie projektów aktów administaracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ USTAW:
 • z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1930)
 • z dnia 06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
 • z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.)
 • z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134)
 • z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823)
 • z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 • Umiejętność praktycznego stosowania prawa i jego interpretacja
 • Kultura osobista i umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych
 • Umiejętność pisania porad prawnych i redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 10
  85-020 Bydgoszcz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Nie będą rozpatrywane oferty, które:
- nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu;
- zostały złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego, data osobistego dostarczenia oferty do urzędu);
- zostały złożone bez wymaganych dokumentów;
- nie zawierają własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. W przypadku dużej liczby kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzony zostanie pisemny test wiedzy.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 523231615.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie Urzędu.


Referent prawny

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna