Referent prawny
Katowice
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu;
- praca administracyjno - biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- miejsce pracy na VIII piętrze w siedzibie Inspektoratu;
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - windy, podjazd, toalety co drugie piętro.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie odwołań, zażaleń, wniosków składanych w I instancji, a także skarg na bezczynność i przewlekłość oraz skarg w trybie art. 227 KPA;
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • obsługiwanie elektronicznych rejestrów spraw poprzez wprowadzanie i porządkowanie danych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i spraw w Inspektoracie;
 • kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych i przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji;
 • przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień,
 • prowadzenie wykazów wykonywanych zadań w celach statystycznych dotyczących pracy wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne.
 • Bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego i dziedzin pokrewnych.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętności redakcyjne.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno - budowlanej.
 • Komunikatywność.
 • Systematyczność.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
  ul. Powstańców 41a
  40 - 024 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 606-33-08.
Wzory oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji znajdują się na stronie BIP Inspektoratu pod treścią ogłoszenia ("Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji", "Oświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w służbie cywilnej:). Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Referent prawny

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna