Referent prawno-administracyjny
Opole
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
w Dziale Administracyjnym

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie województwa opolskiego, prowadzenie samochodu służbowego kat. B. Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Współpraca z klientem zewnętrznym, Stres związany z obsługą klienta. Zagrożenie korupcją. Gotowość do krajowych wyjazdów. Praca na wysokości do 3 m.
Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd. Dział Administracyjny znajduje się na pierwszym piętrze.
Poruszanie się po terenie województwa opolskiego – samochodem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie opinii, udzielanie informacji i wyjaśnień z obowiązujących przepisów prawa w celu prawidłowego funkcjonowania WIORiN Opole.
 • Sporządzanie standardowych pism dla Wojewódzkiego Inspektora.
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń, decyzji administracyjnych, zaświadczeń.
 • Nadzór nad poprawnością zapisów w nowych oraz obowiązujących aktach prawa wewnętrznego, stosowanych w WIORiN Opole.
 • Wspomaganie pracowników innych komórek organizacyjnych w redagowaniu istotnych dokumentów wywołujących skutki prawno-finansowe.
 • Monitoring zmian w przepisach prawnych i bieżące informowanie o tym pracowników WIORiN Opole.
 • Popularyzacja prawa wśród personelu WIORiN Opole.
 • Prowadzenie szkoleń z obowiązujących przepisów prawa w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników WIORiN Opole.
 • Pomoc w opracowywaniu testów sprawdzających wiedzę wykorzystywanych w procesie naboru na wolne stanowiska pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Kompleksowa znajomość przepisów prawa stosowanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa (m.in. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu karnego (część ogólna), Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska, przepisów z zakresu instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt, przepisów z zakresu ochrony roślin, nasiennictwa oraz środków ochrony roślin),
 • Umiejętność czytania i analizy przepisów prawnych,
 • Umiejętność pisania opinii i redagowania pism urzędowych,
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Umiejętnośc radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Odporność na stres,
 • Komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • dyspozycyjność,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kategirii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ul. Wrocławska 172
  45-835 Opole
  Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Referenta prawno-administracyjnego w Dziale Administracyjnym”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.
Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub w e-mailem.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną

Referent prawno-administracyjny

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna