Referent prawno-administracyjny
Bielsk Podlaski
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Komenda

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.
Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Budynek jednopiętrowy nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie
przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
Występują ograniczenia dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich - brak podjazdu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji personalnej żołnierzy zawodowych oraz pracowników resortu obrony narodowej (korpusu służby cywilnej)
 • opracowywanie i opiniowanie projektów decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów decyzyjnych
 • udzielanie pomocy prawnej żołnierzom i pracownikom w zakresie ich działalności
 • opracowywanie sprawozdań i dokumentów: kadrowo-personalnych, rozkazu dziennego oraz dot. mianowań i odznaczeń
 • przygotowywanie i koordynowanie procesu opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych oraz pracowników korpusu służby cywilnej
 • udział w kursach i szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office
 • znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Dubiażyńska 2
  17-100 Bielsk Podlaski
  na kopertach dopisek "Oferta pracy w służbie cywilnej"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
WKU poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika.
Przewidywany okres zatrudnienia od lutego do grudnia 2019 roku.
Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.
Pracownikowi może zostać nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Wynagrodzenie zasadnicze na ww. stanowisku wynosi ok. 3000 zł brutto.
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania związanego z naborem. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów.
Odrzucone oferty zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261398075, 261398083

Referent prawno-administracyjny

Bielsk Podlaski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna