Referent prawno-administracyjny
Sosnowiec
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny do spraw inspekcji i kontroli
w Inspekcji budowlanej i orzecznictwie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w siedzibie Inspektoratu i poza nią. Przeprowadzanie wizji i oględzin na terenie powiatu Sosnowiec. Codzienne przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji – stres związany z obsługą interesantów.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy komputerze, korzystanie z internetu i urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax),
Stanowisko pracy spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Oświetlenie stanowiska pracy: naturalne i sztuczne. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
W trakcie wykonywania kontroli praca w trudnych warunkach pogodowych i terenowych.

Inne
Siedziba Inspektoratu dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań dowodowych, wyjaśniających i przygotowawczych w sprawach z zakresu kompetencji organu
 • przeprowadzanie kontroli i wizji w terenie w ramach prowadzonych postępowań
 • opracowywanie postanowień i decyzji administracyjnych
 • współdziałanie z organami kontroli państwowej
 • prowadzenie postępowań w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
 • przygotowywanie dokumentów terminowych, merytorycznych i formalnych
 • obsługiwanie interesantów merytorycznie celem udostępnienia im akt sprawy/spraw oraz udzielanie wyjaśnień
 • nakładanie mandatów karnych kredytowanych
 • wykonywanie poleceń i innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • dobra znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • rzetelność
 • obiektywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu
  ul. Mościckiego 14
  41-200 Sosnowiec
  I piętro pokój 122 – sekretariat w godzinach pracy urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- Dane kontaktowe:
adres do korespondencji – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec
e-mail – Aplikuj, numer telefonu - (32) 296-06-84, Fax. (32) 296-07-04
- Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta prawno-administracyjnego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu”
- Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
- W ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
- Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
- Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu nie zostaną powiadomieni.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent prawno-administracyjny

Sosnowiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna