Referent prawno-administracyjny
Kraków
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny do spraw obsługi prawno – administracyjnej
w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Polityki Społecznej

Warunki pracy

nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie spraw prowadzonych przed sądami powszechnymi, w tym analiza opinii biegłych sądowych, prowadzenie terminarza wokand oraz przygotowywanie odpowiedzi na odwołania skierowane do sądu administracyjnego lub Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych jako organu wyższego stopnia
 • Przygotowywanie projektów decyzji wydawanych w postępowaniu odwoławczym przez członków składów orzekających (orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) w szczególności na podstawie dokumentacji z protokołowanych przez siebie posiedzeń składów orzekających (także postanowień oraz innych form zakończenia postępowania drugoinstancyjnego). Dokonywanie wstępnej oceny formalno-prawnej akt odwoławczych wpływających do wojewódzkiego zespołu, występowanie o ich uzupełnienie
 • Przygotowywanie projektów decyzji oraz innych rozstrzygnięć wydawanych przez wojewódzki zespół jako organ I instancji oraz projektów odpowiedzi na wnioski, petycje, pisma interwencyjno-informacyjne i skargi na działalność powiatowych zespołów wszczynanych na wniosek stron postępowania orzeczniczego
 • Kontrolowanie powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i przygotowywanie dokumentacji pokontrolnej oraz we współpracy z sekretarzem wojewódzkiego zespołu prowadzenie szkoleń dla pracowników i członków zespołów powiatowych umożliwiających im uzyskanie uprawnień orzeczniczych wydawanych przez wojewodę
 • Udzielanie osobom składającym odwołania od orzeczeń powiatowych zespołów orzekających oraz instytucjom współpracującym (w szczególności jednostkom pomocy społecznej, zakładom opieki zdrowotnej), pełnej i wyczerpującej informacji o trybie i zasadach postępowania orzeczniczego, w szczególności prowadzonego przed wojewódzkim zespołem

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość przepisów o rehabilitacji zawodowo-społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczeń społecznych
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i dokonywania interpretacji przepisów
 • umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub zawodach prawniczych
 • umiejętności interpersonalne dotyczące w szczególności pracy w zespole
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • asertywność
 • odporność na stres, umiejętności działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Administracji i Logistyki
  31-156 Kraków ul. Basztowa 22
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,312808,2019.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443

Referent prawno-administracyjny

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna