Referent prawno-administracyjny
Poznań
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych
w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego

Warunki pracy

stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach naruszenia prawa, w celu wydania rozstrzygnięcia
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach odpowiedzialności zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
 • obsługa prawna inspektoratu, celem ewentualnego udzielania wyjaśnień lub doradztwa prawnego
 • reprezentowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego na rozprawach sądowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Referent prawno-administracyjny

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna