Referent
Nowe Miasto Lubawskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracji
w Zespole do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, stanowisko pracy usytuowane na parterze poziom I w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca przy monitorze ekranowym, praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie sekretariatu i obsługa kancelaryjno-administracyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
 • Prowadzenie ewidencji znaczków pocztowych,
 • Zapotrzebowanie i ewidencja druków ścisłego zarachowania oraz materiałów biurowych,
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw pracowniczych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Podstawowa znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego, prawa pracy
 • Umiejętność obsługi komputera (WORD, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Jagiellońska 24h
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta pracy w służbie cywilnej – referent ds. administracji”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod CV, listem motywacyjnym oraz oświadczeniami. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mail podany w ofercie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie również będą o tym poinformowane telefonicznie lub na adres e-mail podany w ofercie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.

Proponujemy minimalne wynagrodzenie za pracę w przeliczeniu na 0,5 etatu tj. ok. 1200 zł BRUTTO

Dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonu: 56 474 24 23


Referent

Nowe Miasto Lubawskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna