Referent
Kościan
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi kancelaryjno-sekretarskiej
w Zespole Administracyjno-Finansowym

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku
- praca w siedzibie urzędu
- wyjazdy służbowe (np. poczta, bank, US, ZUS)
- szkolenia
- narzędzie pracy - komputer, urządzenia biurowe
- brak windy
- brak dostosowanych toalet

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościanie
 • obsługa połączeń telefonicznych, faksowych oraz przyjmowanie i wysyłanie korespondencji pocztą elektroniczną
 • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji, nadzorowanie prawidłowego jej obiegu
 • wspieranie innych działów w pracach administracyjno-biurowych
 • zapewnienie zaopatrzenia Inspektoratu w niezbędne materiały i druki
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie w pracy biurowej
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność redagowania pism
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
 • wnikliwość i rzetelność
 • komunikatywność
 • dokładność i systematyczność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • dokumenty poświadczające długość i rodzaj doświadczenia zawodowego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Gostyńska 52
  64-000 Kościan

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Kościan

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna