Referent
Sępólno Krajeńskie
Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Wydziale Kryminalnym

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca wykonywana w pomieszczeniach służbowych nie związana z wysiłkiem fizycznym.
Praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Nie występują uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy. Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy typu faks, kserokopiarka, materiały biurowe
Bariery architektoniczne: praca na parterze, brak windy, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanych toalet, drzwi wejściowe i wewnętrzne o nieodpowiedniej szerokości.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestrowanie danych w systemie KSIP na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych w Wydziale Kryminalnym KPP w Sępólnie Krajeńskim i PP w Więcborku zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Dokonywanie rejestracji w innych systemach policyjnych
 • Wykonywanie na potrzeby funkcjonariuszy WK sprawdzeń w policyjnych i innych bazach danych (prowadzenie rejestru wydruków z bazy KSIP)
 • Obsługiwanie poczty elektroniczną (Lotus) dla WK KPP Sępólno Krajeńskie
 • Wykonywanie na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych w WK KPP Sępólno Krajeńskie i PP Więcbork analiz zdarzeń i przestępstw oraz typowań osób i związków między nimi
 • Usuwanie z systemu KSIP informacji podlegających czasowej i merytorycznej weryfikacji (zgodnie z otrzymywanymi pismami i wytycznymi z KGP i KWP) oraz błędnie wprowadzonych (zgodnie z otrzymywanymi pismami i wytycznymi z KGP i KWP) oraz rejestracji błędnie wprowadzonych (prowadzenie rejestru usuniętych rejestracji z KSIP)
 • Prowadzenie podręcznej dokumentacji, niezbędnej dla terminowego obiegu druków rejestracyjnych i prawidłowego procesu rejestracji informacji w KSIP
 • Generowanie dostępnych raportów w systemie analitycznym KSIP na potrzeby przełożonych oraz celów kontrolnych
 • Nadzór na poziomie KPP nad prawidłowością wprowadzania danych do KSIP, dokonywanie weryfikacji wprowadzonych przez innych pracowników i policjantów KPP Sępólno Krajeńskie rejestracji; dokonywanie niezbędnych korekt oraz usuwanie błędów
 • Dokonywanie cyklicznych sprawdzeń w KSIP wystawionych przez inne jednostki Policji do przejęcia przez KPP Sępólno Krajeńskie, rejestracji i po ich weryfikacji dokonywanie ich przejęcia
 • Zgodnie z §25 pkt. 3 Zarządzenia KGP z dnia 15 lutego 2012 r. wykonywanie zadań depozytariusza tj. osoby odpowiedzialnej za prowadzenie w KPP Sępólno Krajeńskie ewidencji dowodów rzeczowych oraz ich przechowywanie i realizacja wszystkich czynności z tym związanych
 • Ewidencjonowanie i przechowywanie przedmiotów zabezpieczonych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych przez Wydział Kryminalny KPP Sępólno Krajeńskie i PP Więcbork
 • Archiwizowanie dokumentacji będącą na stanie zajmowanego stanowiska i przekazywanie całość materiałów do składnicy akt Policji w KPP Sępólno Krajeńskie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca w administracji lub pracy biurowej
 • poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydane przez jednostki Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412)
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy
 • wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość komputerowych programów biurowych (pakiet MS Office)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydane przez jednostki Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412)
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
  ul. Kościuszki 8
  89-400 Sępólno Krajeńskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Wynagrodzenie : 2284,40 zł brutto + wysługa lat


Metody i techniki selekcji:

I etap selekcji :
- analiza merytoryczna aplikacji (zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w KPP w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30.05.2013 r., upubliczniony na BIP w KPP w Sępólnie Krajeńskim);

II etap selekcji :
- rozmowa kwalifikacyjna (nie stawienie się w wyznaczonym terminie na rozmowę oznacza rezygnację z dalszego postępowania kwalifikacyjnego).
Obszary badane podczas rozmowy kwalifikacyjnej (II etap selekcji) będą obejmowały:
- kompetencje niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku,
- umiejętność formułowania wypowiedzi,
- motywację do podjęcia pracy,
- autoprezentację kandydata,
- znajomość przepisów: Decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25.07.2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 51).

Referent

Sępólno Krajeńskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna