Dodano: 12.02.2020
Referent
Toruń
Komenda Miejska Policji w Toruniu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Warunki pracy

nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy, praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu biurowego oraz komputera, jednozmianowa, brak specjalnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych, budynek wielopiętrowy z windą

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencja dokumentów wpływajcych i wychodzących w dziennikach korespondencyjnych, podawczych i innych rejestrach
 • wydawanie korespondencji zgodnie z dekretacją naczelnika do realizacji wskazanym pracownikom
 • obsługa aplikacji SWOP w zakresie rozliczania czasu pracy
 • bieżące archiwizowanie dokumentów
 • prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich i badań profilaktycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ogólnokształcące
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca kancelaryjno - biurowa
 • wykształcenie: średnie technik administracji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kwestionariusz dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie znajdujący się na stronie BIP KMP w Toruniu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17, 87-100 Toruń

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proszę składać jedynie kompletne aplikacje w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy. W liście motywacyjnym należy określić, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, nr ogłoszenia). Dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane.
Kwestionariusz osobowy należy uzupełnić w sposób estetyczny i rzetelny, nie budzący wątpliwości co do nabytych umiejętności oraz kresu trwania zatrudnienia.
Aplikacje osób, które nie spełnią wskazanych w ogłoszeniu kryteriów bądź są niekompletne nie będą brane pod uwagę w dalszym procesie rekrutacji.
Kandydaci spełniający wymogi formalne, których dokumenty są kompletne, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, którym będzie test kompetencyjny. Informacja o teście wraz z wykazem osób zakwalifikowanych umieszczona zostanie w BIP KMP w Toruniu w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej ogłoszenie nr 60854. Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia testu zostanie przekazana telefonicznie. Test kompetencyjny obejmować będzie zagadnienia ogólne dotyczące Policji, służby cywilnej oraz KPA i KP. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2.655 zł brutto plus wysługa od 5% do 20 % w zależności od stażu pracy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane w równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać od nr tel. 641 - 21- 90 lub 21-99.
Referent
Toruń
Aplikuj