Referent
Toruń
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw prowadzenia naboru i rekrutacji do okresowej służby wojskowej i Legii Akademickiej
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach, bezpośredni kontakt
z interesantami, praca także w dni wolne i święta. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych- brak windy w budynku ( 2 piętrowy), brak podjazdów wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie naboru i rekrutacji do okresowej słuzby wojskowej;
 • realizacja czynności związanych z przyjmowaniem ewidencji wojskowej indywidualnych zbiorów ewidencyjnych osób, które stwaił sie do kwalifikacji wosjkowej, a następnie ich przekazywanie do Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami oraz archiwum WKU;
 • prowadzenie indywidualnych zbiorów ewidencyjnych osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony, które nie stawiły się do kawilfikacji wojskowej, a ukończyły 24 rok życia;
 • uczestniczenie w czynnościach przygotowawczych i organizacyjnych w zakresie kwalifikacji wojskowej ;
 • uczestniczenie w procesie powoływania do zawodowej służby wojskowej;
 • opracowywanie propozycji wniosków nadania medali Za Zasługi dla Obronności Kraju dla rodziców, których co najmniej 3 synów odbywało służbe wosjkową i przesłanie ich do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ;
 • pobieranie z magazynu WKU druków książeczek wojskowych w ilościach niezbędnych do zabezpieczenia prac na kwalifikacji wojskowej i przekazanie ich przedstawicielom wojskowego komendnata uzupełnień biorącym udział w kwalifikacji wojskowej ;
 • prowadzenie działań w zakresie naboru ochotników do Legii Akademickiej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub w pracy biurowej.
 • Umiejętność posługiwania się programami Microsoft Office (Word, Excel)
 • Znajmość ustawy o powszechnym obowiązku obrony, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • Znajmość struktury Teronowych Organów Administracji Wojskowej
 • Umiejętności: dsypozycyjność, komunikatwyność, radzenia sobie ze stresem
 • Biegła obsługa kopmutera
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na wszczęcie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu informatycznego SPIRALA-ZINT
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa bądź oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kserokopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
  ul. Wały Gen. Sikorskiego 21
  87-100 Toruń

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Test dotyczący znajomości przepisów zostanie przeprowadzony w dniu 06.02.2020r.
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 11.02.2020r.

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Na stanowisku referenta może zostać nadany ( przez wojskowego komendanta uzupełnień) pracowniczy przydział mobilizacyjny, gdyż jest ono określone w etacie pracodawcy na czas wojny lub na inne stanowisko określone w tym etacie na czas wojny, na którym wymagane są kwalifikacje i umiejętności takie same lub podobne oraz przyjęcie obowiązków jakie przepisy prawa przewidują w związku z tymi przydziałami. Wynagrodzenie na zajmowanym stanowisku wynosi 2736,82 zł brutto plus dodatek za wysługę lat, 13-nasta pensja, fundusz świadczeń socjalnych, nagrody uznaniowe.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 261-432-340.

Referent

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna