Dodano: 19.02.2020
Referent
Wrocław
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw inspekcyjno-kontrolnych
w Wydziale Inspekcyjno-Kontrolnym

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze oraz udział w czynnościach inspekcyjno-kontrolnych w terenie, w ramach prowadzonych postępowań.
Ośmiogodzinny dzień pracy ( w dni robocze od poniedziałku do piątku ) z możliwością jej rozpoczynania między godziną 6:00, a 8 :00 rano.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach stanu technicznego obiektów budowlanych, prowadzenia robót, zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych oraz skarg w tym zakresie
 • przygotowywanie decyzji, postanowień oraz innych pism w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie lub wyższe budowlane lub pokrewne
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie lub wyższe budowlane lub pokrewne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu czynnego prawa jazdy kat. B
 • świadectwa pracy - jeśli kandydatka/kandydat je posiada
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • mile widziane uprawnienia budowlane

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  50-502 Wrocław, ul. Hubska 8-16

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.