Referent
Sochaczew
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sochaczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw ds. płac i rozliczeń
zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

-praca w siedzibie Inspektoratu,
-praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera do 4godzin oraz urządzeń biurowych,
-stanowisko pracy w pokoju biurowym na I piętrze,
-budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
-w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie zbiorówek kosztow planownych i poniesionych z zakresu zalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • rozliczanie wykorzystania rezerwy celowej przeznaczonej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
 • sporządzanie list płac w programie PROBIT oraz przelewów w progranie NBP,
 • rozliczanie rachunków Umów zlecenia z dochodów własnych i monitoringu chorób zakaźnych zwierzat,
 • sporządzanie tytułów wykonawczych,
 • rozliczanie materiałów weterynaryjnych przeznaczonych do monitoringu chorób zakaźnych zwierząt,
 • obsługa programu RKWIW - rozliczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz programu TREZOR,
 • prowadzenie postępowania i sporządzanie dokumentcji o udzielanie zamówień publicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie administracyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • komunikatywność i dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy złożyć do: 05.11.2018r.
  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów: Powiatowy inspektorat weterynarii
  ul. Staszica 152, 96-500 Sochaczew

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
-oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane
-wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
-kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o terminie kolejnych etapów naboru
-nie zwracamy nadesłanych dokumentów
-oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjne zniszczone po upływie 3 miesięcy
-dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata z dopiskiem "Oferta pracy"
- dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 46) 8628453

Referent

Sochaczew

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna