Referent
Bochnia
Komenda Powiatowa Policji w Bochni

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Wydziale Wspomagającym KPP w Bochni

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, praca z radiotelefonem bazowym
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Urząd mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, parametry środowiska pracy w normie, brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa policyjnych i pozapolicyjnych baz danych. Współpraca z funkcjonariuszami innych pionów w zakresie uzyskiwania danych do celów służbowych z wymienionych baz.
 • Wprowadzanie do KSIP rejestracji osób poszukiwanych oraz zaginionych oraz ich odwoływanie.
 • Rejestrowanie wykroczeń i orzeczeń z zakresu Ruchu Drogowego (PRD5).
 • Wprowadzanie do KSIP rejestracji i odwołań utraconych pojazdów, dokumentów i rzeczy.
 • Wprowadzanie danych źródłowych do systemu SNP w zakresie rejestracji operacyjnych, wykonywanie sprawdzeń w SNP oraz KCIK.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość Decyzji nr 165/2017 Komendanta Głównego Policji w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w jednostkach Policji 
<br>
 • wykształcenie: średnie z zakresu informatyki, 
<br>
<br>
<br>
 • umiejętność pracy w zespole oraz dostosowania się do zmiennej/rozwijającej się dynamicznie sytuacji
 • znajomość obsługi policyjnych systemów informatycznych KSIP, SWD, SNP,
 • uprawnienia do pracy z dokumentami niejawnymi – poświadczenie bezpieczeństwa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz.412) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Krakowska 39
  32-700 Bochnia

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie /decyduje data stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – referent w Wydziale Wspomagającym”
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o termiach kolejnych czynności rekrutacyjnych.
Dodatkowe informacje: (014) 615-22-30

Referent

Bochnia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna