Referent
Poznań
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw zamówień publicznych oraz zarządzania zasobami majątkowymi i informatycznymi (na zastępstwo)
w Wydziale Administracyjno-Finansowym: WAF.210.46.2018

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie,
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
- stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego,
- budynek wyposażony jest w windy osobowe i jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja doraźnych zamówień w zakresie zapewnienia bieżącej działalności Kuratorium, w tym analiza not, faktur i ich opisywanie pod względem zgodności ze złożonymi zamówieniami
 • prowadzenie spraw dotyczących eksploatacji pomieszczeń i nieruchomości użytkowanych przez Kuratorium oraz ich wyposażenia, w tym analiza not, faktur i ich opisywanie pod względem zgodności z umowami
 • prowadzenie spraw dotyczących eksploatacji samochodów służbowych, z wyłączeniem poleceń wyjazdu służbowego
 • sporządzanie zestawień i analiz związanych z korzystaniem z nieruchomości, wykorzystaniem telefonów służbowych, blueconnectów, wysyłki poczty, przekazywania książek podczas uroczystości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów prawa w zakresie realizowanych zadań, w szczególności ustawy o zamówieniach publicznych
 • dobra znajomość pakietu biurowego Ms Office
 • znajomość technik biurowych
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie profilowe, preferowane administracyjne
 • dodatkowe formy doskonalenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • duża samodzielność w działaniu
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • dobra organizacja i dyscyplina pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Formy doskonalenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Poznaniu
  ul. Kościuszki 93
  61-716 Poznań
  pok. 339 - budynek B - Kancelaria

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- list motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia oferty,
- wymagane oświadczenia kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem
i datą sporządzenia,
- kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną lub pocztową,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia do urzędu),
- oferty kandydatów, z którymi nie można nawiązać stosunek pracy na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej, możliwe są do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty te podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
- oferty kandydatów, z którymi można nawiązać stosunek pracy na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia objęcia stanowiska przez wybranego kandydata,
- przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2773,28 - 2885,71
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 780 386 018.

Referent

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna