Referent
Koroszczyn
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Dział Laboratorium Celne

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w pomieszczeniach laboratoryjnych. Polega na wykonywaniu badań
i analizy fizykochemicznych oraz instrumentalnych produktów ropopochodnych. Praca wykonywana w szczególnych warunkach, wymagająca koncentracji. Przedmiotem badań są produkty ropopochodne m.in. paliwa płynne (oleje napędowe, benzyny silnikowe), oleje smarowe, rozpuszczalniki zawierające substancje toksyczne i rakotwórcze oraz stanowiące zagrożenie pożarowe. Do badań wykorzystywane są urządzenia laboratoryjne i przyrządy pomiarowe: między innymi chromatografy gazowe i cieczowe, spektrometry(ED-XRF, FT-IR, UV-VIS), gęstościomierze oscylacyjne, ręczne i automatyczne aparaty do destylacji atmosferycznej produktów naftowych, analizatory paliw, aparaty do oznaczenia parametrów fizykochemicznych np. lepkości, temperatury zapłonu, płynięcia mętnienia, blokady zimnego filtru, aparaty do miareczkowania, wytrząsarki, wagi laboratoryjno – techniczne, kriostaty, suszarki lab, a także szklane naczynia pomiarowe: pipety, kolby i cylindry miarowe. Praca wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej: fartuchy, półmaski ochronne, obuwie ochronne, okulary ochronne. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę w zakresie prowadzonych badań. System pracy 8 godzinny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie badań próbek towarów w związku z realizacją zadań Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Prowadzenie działań z zakresu utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania oraz akredytacji metod badawczych z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie chemiczne
 • wiedza na temat badań fizykochemicznych oraz instrumentalnych, w tym chromatograficznych (GC i inne) i optyczne (UV-Vis, IR)
 • obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność oceny i interpretacji wyników badań
 • wewnętrzna motywacja
 • łatwość komunikacji i umiejętność pracy zespołowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe chemiczne lub pokrewne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie www.lubelskie.kas.gov.pl
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin
  Oferty należy składać w Biurze Podawczym na parterze budynku lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz numerem naboru. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu postępowania selekcyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową. Wynik naboru będzie zamieszczony na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie www.lubelskie.kas.gov.pl
w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wyniki naborów.
CV, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i podpisem. W PRZYPADKU BRAKU WŁASNORĘCZNEGO PODPISU POD LISTEM MOTYWACYJNYM, CV ORAZ OŚWIADCZENIAMI LUB W PRZYPADKU ZŁOŻENIA PRZEZ KANDYDATA OŚWIADCZEŃ O INNEJ TREŚCI NIŻ WSKAZANE W OGŁOSZENIU, OFERTA ZOSTANIA UZNANA JAKO NIESPEŁNIAJĄCA WYMOGÓW FORMALNYCH - wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wzory oświadczeń.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 3080 zł.
Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie, wprowadzoną zarządzeniem nr 45/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2018 r., dostępną na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydat wskazany do zatrudnienia podlega ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 83 376-40-25 (sprawy merytoryczne) lub 81 452-24-78 (sprawy formalne).

Referent

Koroszczyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna