Referent
Opoczno
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Oddziale w Opocznie

Warunki pracy

 praca biurowa, z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren,
 użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka),
 praca przy komputerze,
 oświetlenie naturalne i sztuczne,
 praca samodzielna wymagająca wysokiej koncentracji.
 miejsce pracy – parter w budynku jednopiętrowym,
 istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – brak podjazdu, brak dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola produkcji i wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu,
 • Rejestracja podmiotów prowadzących obrót środkami ochrony roślin,
 • Kontrola stosowania środków ochrony roślin,
 • Przeprowadzanie kontroli poprawności wykonania badań technicznych sprzętu do ochrony roślin przez stacje kontroli opryskiwaczy,
 • Przeprowadzanie kontroli merytorycznej szkoleń z zakresu środków ochrony roślin,
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość zagadnień związanych z ochroną roślin,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dobra organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość języka angielskiego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • • Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie ukończonych kursów, szkoleń.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
  ul. Siewna 13 a
  94-250 Łódź

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto : 2800,00 zł.
Oferty otrzymane po terminie lub nie zawierające wszystkich „niezbędnych dokumentów i oświadczeń” nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania niezbędne, którzy- po analizie ofert- zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie czasu niezbędnego do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 6339972 w.30.
Referent
Opoczno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna