Referent
Tuchola
Komenda Powiatowa Policji w Tucholi

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Zespół Administracyjno- Gospodarczy

Warunki pracy

Praca związana z odpowiedzialnością dyscyplinarną za powierzone mienie i podejmowane decyzje,wykonywana w pomieszczeniach biurowych, przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy. Czynniki utrudniające wykonywanie zadań: stres związany z decyzyjnością i zagrożeniem korupcją . Realizacja zadań nie jest związana z wysiłkiem fizycznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie faktur i innych należności finansowych pod względem rachunkowym.
 • Przyjmowanie, rozliczanie i przekazywanie elektronicznie mandatów karnych gotówkowych. Ewidencjonowanie mandatów gotówkowych w księdze kasowej.
 • Weryfikowanie i przedstawianie Komendantowi Powiatowemu Policji w Tucholi decyzji dot. gospodarki mieszkaniowej funkcjonariuszy (nabycie lokalu mieszkalnego, remont lub brak mieszkania), przeprowadzanie postępowań administracyjnych w tym zakresie i przygotowanie wykazów należności pieniężnych .
 • Realizowanie i ewidencjonowanie doraźnych wydatków budżetowych w ramach pogotowia kasowego.
 • Sporządzanie i ewidencjonowanie dokumentów dotyczących darowizn rzeczowych i finansowych.
 • Prowadzenie problematyki szkodowej, ewidencjonowanie szkód.
 • Kontrolowanie zasadności rachunków wystawianych przez biegłych, tłumaczy, ekspertów.
 • Prowadzenie ksiąg ewidencyjnych sprzętu kwaterunkowo – gospodarczego, medycznego, żywnościowego, kulturalno – oświatowego, ppoż. i techniki biurowej.
 • Sprawdzanie zasadności rachunków za wyżywienie i badanie osób zatrzymanych w PDOZ KPP w Tucholi i przekazywanie ich do terminowej realizacji.
 • Sporządzanie informacji dot. podatku od nieruchomości obiektów KPP w Tucholi i podległych posterunków.
 • Sporządzanie wykazu dodatkowych należności dotyczących służb ponadnormatywnych.
 • Wprowadzanie wymaganych danych do Portalu Usług Elektronicznych z nałożonych mandatów karnych gotówkowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjnym lub finansowym
 • wykształcenie: średnie administracyjne lub rachunkowe
 • znajomość komputerowych programów biurowych (pakiet Microsoft Office)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” .
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
  ul. Dworcowa 17a
  89-500 Tuchola

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Wynagrodzenie:
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2.290 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej)

Techniki i metody selekcji:
I etap selekcji: analiza merytoryczna aplikacji (weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi z dnia 23.04.2013 r. – upubliczniony na BIP KPP w Tucholi)
II etap selekcji: test kompetencyjny (sprawdzenie wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania)
III etap selekcji: rozmowa kwalifikacyjna

Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencyjnym (II etap selekcji) będzie obejmował sprawdzenie i umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu:
ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2017, poz. 2067 ze zm.) w zakresie podstaw dot. funkcjonowania Policji, struktury organizacyjnej, hierarchii służbowej, mieszkania funkcjonariuszy Policji
ustawa o służbie cywilnej z dnia 21.11.2008 r. (Dz. U. 2017, poz. 1889ze zm.)
rozporządzenie MSWiA z 28 czerwca 2002r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego( Dz.U 2014, poz.192 ze zm.)
rozporządzenie MSWiA z 28 czerwca 2002r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu lokalu mieszkalnego( Dz.U 2013, poz.1130 ze zm.)
rozporządzenie MSWiA z 17 października 2001r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów za brak lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów( Dz.U 2013, poz.864 ze zm.)

Obszary badane podczas rozmowy kwalifikacyjnej (III etap selekcji) będą obejmowały:
kompetencje niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku
umiejętność formułowania wypowiedzi
motywację do podjęcia pracy
autoprezentację kandydata.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowisko w korpusie służby cywilnej.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, przynależność związkową, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA
Proszę uważnie przeczytać informacje o wymaganych dokumentach i oświadczeniach. Koniecznie proszę umieścić w liście motywacyjnym dopisek „OFERTA NA STANOWISKO W SŁUŻBIE CYWILNEJ” oraz zaznaczyć jakiego ogłoszenia dotyczy (stanowisko, wydział, nr ogłoszenia). Wszystkie dokumenty - CV/życiorys, podanie, oświadczenia i kserokopie dokumentów - muszą być opatrzone DATĄ I CZYTELNYM PODPISEM. Oferty należy składać w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi w zamkniętych kopertach. Proszę składać WYŁĄCZNIE dokumenty wymagane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Referent

Tuchola

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna