Referent
Lipno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw budownictwa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Praca wykonywana głównie w siedzibie urzędu w budynku na pierwszym piętrze bez windy. Wyjazdy służbowe na terenie powiatu lipnowskiego, w celach udziału w przeprowadzanych kontrolach. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym. Praca biurowa jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego oraz urządzeń biurowych. Kontakt z petentami w zakresie wymagającym pokonania sytuacji stresowych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w działalności inspekcyjnej urzędu i protokołowanie wyników kontroli w zakresie: prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, realizacji robót budowlanych, utrzymania obiektów budowlanych, rozbiórki obiektów budowlanych, katastrof budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji należności niepieniężnych
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism w sprawach wynikających z kompetencji organu
 • przyjmowanie stron postępowania
 • inne zadania zlecone przez pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego, procedury administracyjnej (kpa) i procedury egzekucyjnej
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres
 • obsługa programu RESAKBUD

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie
  ul. Mickiewicza 58 (I piętro , pok. 11)
  87-600 Lipno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu naboru drogą telefoniczną. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2020 r. Dodatkowe informacje można uzyskań pod nr tel. 54 288 66 33.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta ds. budownictwa" do dnia 17.03.2020 r.
Referent
Lipno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna