Referent
Białystok
Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu
w Wydziale Kadr i Organizacji

Warunki pracy

• praca w siedzibie urzędu (parter budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych),
• praca przy komputerze,
• stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do kuratorium oświaty w ramach elektronicznego obiegu dokumentów,
 • wykonywanie czynności związanych z EZD oraz czynności kancelaryjnych w ramach EZD,
 • przygotowywanie do przekazania do archiwum zakładowego przesyłek na nośnikach papierowych, zgromadzonych w składzie chronologicznym,
 • przygotowywanie do przekazania do archiwum zakładowego dokumentacji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych,
 • pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych,
 • zebranie i przygotowywanie informacji dotyczącej kontroli zarządczej zgodnie z obowiązującą procedurą.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej,
 • wykształcenie wyższe administracyjne,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej – w przypadku posiadania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe administracyjne – w przypadku posiadania.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty,
  Rynek Kościuszki 9
  15-950 Białystok
  Oferty pracy na wolne stanowisko można przesłać listem z dopiskiem „Oferta pracy
  w służbie cywilnej - referent” lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej - referent” w sekretariacie – I piętro pokój nr 204, w określonym w ogłoszeniu terminie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Metody i techniki naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. sprawdzian wiedzy i umiejętności ( test, rozmowa kwalifikacyjna)
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 748 48 07.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok.2 400 zł brutto.

Referent

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna