Dodano: 03.02.2020
Referent
Krotoszyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracji
Zespół ds. administracyjno-finansowych

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin
- stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
- stanowisko na parterze budynku
- udział w szkoleniach

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie
 • przyjmowanie petentów i ich obsługa
 • przepisywanie pism przygotowanych przez pracowników merytorycznych
 • prowadzenie spraw Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • obsługa telefoniczna jednostki
 • przyjmowanie i obsługa korespondencji
 • prowadzenie wymaganych ewidencji, rejestrów oraz druków ścisłego zarachowania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • biegła obsługa komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w kierunku administracyjnym
 • prawo jazdy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Zdunowska 116
  63-700 Krotoszyn
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia- referent

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów. Każdy składany dokument winien być opatrzony datą i podpisem. Dokumenty złożone nie będą zwracane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby nie zakwalifikowane nie będą informowane.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62 725 32 23
Referent
Krotoszyn
Aplikuj