Referent
Bochnia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bochni

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Referat Kontroli i Orzecznictwa Administracyjnego

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie PINB przy monitorze ekranowym.
Pomieszczenia zajmowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bochni znajdują się na parterze budynku. Ciągi piesze i pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Norma dobowa czasu pracy wnosi 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udzielania pozwoleń na użytkowanie
 • Przygotowywanie projektu pism, postanowień i decyzji w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych, zakładanie akt sprawy
 • Prowadzenie właściwych rejestrów, przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw
 • Przyjmowanie stron

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, terminowość i odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie miesięczne: 1.800,00 zł netto.

Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2019.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni po wyżej określonym terminie, bez kompletu wymaganych dokumentów – nie będą rozpatrywane.
Pierwszy etap naboru – otwarcie i analiza zgłoszonych dokumentów – nastąpi do dnia 23 sierpnia 2019 r.
Kandydatki/kandydaci spełniające(y) wymagania formalne zostaną zakwalifikowane(i) do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomione (eni) telefoniczni (proszę o podanie w CV numeru telefonu kontaktowego).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Bochnia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna