Referent
Kraków
Archiwum Narodowe w Krakowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw przejmowania dokumentacji z wyborów oraz wykonywania czynności kancelaryjnych
Oddział VII ds. administracyjnych

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu jak również na terenie miasta Krakowa oraz okolic (obsługa wynajętych magazynów m.in. w Niepołomicach),
- możliwe częste delegacje poza miejsce pracy związane z przejmowaniem dokumentacji z wyborów,
- wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem dokumentacji,
- częste kontakty z klientem zewnętrznym,
- w magazynach możliwy kontakt z kurzem, pyłem osiadłym i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi (grzyby, pleśnie),
- praca na wysokości do 3 m w magazynach,
- praca biurowa (siedząca przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie),
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner, drukarka),
- naturalne i sztuczne oświetlenie miejsca pracy,
- magazyny archiwalne znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku bez windy, poza siedzibą Centrali Urzędu
- stanowisko zlokalizowane na pierwszym piętrze urzędu
- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przejmowanie, obsługa oraz brakowanie dokumentacji wyborczej w celu realizacji Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przekazywania i udostępniania dokumentów z wyborów
 • rozmieszczanie i systematyzacja dokumentacji z wyborów w magazynie poza siedzibą Archiwum
 • kontrola bieżąca zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym przejętej dokumentacji oraz wykonywanie innych prac ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych
 • zbieranie informacji o potrzebach magazynowych i przekazywanie jej kierownikowi Oddzialu
 • przygotowywanie informacji na temat przechowywanej dokumentacji na potrzeby Dyrektora Archiwum oraz instytucji zewnętrznych
 • utrzymywanie regularnych kontaktów z jednostkami organizacyjnymi przekazującymi dokumentację wyborczą do Archiwum oraz delgaturami Krajowego Biura Wyborczego
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz ich gromadzenie
 • udzielanie informacji o zasobie Archiwum, miejscach przechowywania dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, zasadach udostępniania materiałów archiwalnych w celu umożliwienia dostępu do poszukiwanych informacji i dokumentacji przez zainteresowane strony.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość Ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych
 • znajomość Kodeku Wyborczego oraz rozporządzeń wykonawczych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość Ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Proponowane wynagrodzenie brutto 2500 zł
• Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „referent” wraz z podaniem nr ogłoszenia
• CV, list motywacyjny i wymagane oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.
• Oferty niekompletne, niespełniające wymagań niezbędnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
• Osoby zakwalifikowane do naboru zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie o terminie postępowania związanego z naborem.
• Dokumentów nie odsyłamy.
• Oferty złożone po terminie, niekompletne oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 422 40 94 wew. 25 w godz. 8.00-15.00.
Techniki i metody naboru:
• weryfikacja nadesłanych ofert,
• test z wiedzy z zakresu wymagań niezbędnych
• rozmowa kwalifikacyjna

Referent

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna