Referent
Wałbrzych
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałbrzychu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
w Zespole do spraw administracyjnych

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu (parter). Praca przy monitorze ekranowym ponad 4 godziny dziennie. Obsługa kserokopiarki i innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.
Występują bariery architektoniczne: brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie pism, wniosków, i dokumentów oraz ich rejestracja i rozdział zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi przyjętymi w jednostce
 • obsługa poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz obsługa łączy telefonicznych
 • prowadzenie wstępnej obsługi interesantów,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • wystawianie delegacji i prowadzenie ewidencji delegacji i wyjść służbowych,
 • prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką taboru samochodowego,
 • prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych, nie objętych ustawą, w tym sporządzanie opisów przedmiotów zamówienia , szacowanie wartości zamówień , sporządzenie wniosków w tym zakresie
 • prowadzenie rejestrów wydanych decyzji , postanowień i zaświadczeń
 • prowadzenie archiwum zakładowego, archiwizowanie dokumentacji i współpraca z Archiwum Państwowym w tym zakresie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów z zakresu czynności kancelaryjnych i archiwizacji
 • znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej,
 • znajomość przepisów z zakresu służby cywilnej,
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office, obsługa poczty elektronicznej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie administracyjne lub ekonomiczne
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu przepisów prawa pracy,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu przepisów BHP
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci
zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 748481170 p. Małgorzata Kubik - w godzinach 8.00-14.00 .
Inspektorat po zakończeniu naboru nie odsyła złożonych dokumentów, które w przypadku potrzeby można odebrać w siedzibie inspektoratu w terminie 31 dni po ukazaniu się ogłoszenia o zakończeniu naboru.

Referent

Wałbrzych

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna