Referent
Wałcz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wałczu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw technicznych
-

Warunki pracy

Praca biurowa, wyjazdy służbowe w obrębie granic powiatu.
Czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestrów PINB
 • uczestniczenie w czynnościach kontrolnych terenowych i sporządzanie protokołów, notatek służbowych
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań
 • prowadzenie archiwum PINB
 • opracowywanie treści decyzji i postanowień oraz pism procesowych
 • -

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie techniczne / preferowane o profilu budowlanym /
 • obsługa komputera
 • umiejętności pracy w zespole
 • podstawowa wiedza o funkcjonowaniu administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wałczu
  Al. Zdobywców wału pomorskiego 54

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy" do 24.04.2017r. / liczy się data wpływu do inspektoratu /. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej . Odrzucone oferty będą do odbioru w terminie 14 dni od ogłoszenie wyników konkursu.

Referent

Wałcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna