Dodano: 21.06.2020
Referent
Piotrków Trybunalski
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw do spraw prowadzenia kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego
w Dziewiątym Dziale Kontroli Celno – Skarbowej i Postępowania Podatkowego w Łódzkim Urzędzie Celno – Skarbowym w Łodzi.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

• praca w siedzibie Urzędu oraz praca w terenie na stanowisku administracyjno-biurowym
z przewagą wysiłku umysłowego
• praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
• praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała
• narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, laptop, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

• stanowisko pracy zlokalizowane na czwartym piętrze w budynku sześciopiętrowym
• stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym
• budynek jest wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz w windę
• w budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w kontrolach celno – skarbowych, w postępowaniach kontrolnych i postępowaniach podatkowych z zakresu prawa podatkowego, w tym analiza dokumentacji podatkowej oraz materiałów pochodzących z innych urzędów i instytucji – w celu ochrony interesów Skarbu Państwa
 • w ramach czynności proceduralnych udział w gromadzeniu materiałów dowodowych, przesłuchaniach strony kontrolowanej i świadków, w zasięganiu opinii biegłych, dokonywaniu oględzin i przeszukań lokali, zarządzaniu przeprowadzenia spisu z natury, dokonywaniu zabezpieczania zebranych dowodów
 • przygotowywanie projektów pism procesowych w toku kontroli celno – skarbowych o niewielkim stopniu złożoności, postępowań kontrolnych i postępowań podatkowych
 • udział w pracach związanych z działaniami celowych zespołów zadaniowych powoływanych spośród pracowników i funkcjonariuszy ŁUCS, a także z udziałem przedstawicieli instytucji i organów zewnętrznych, w szczególności innych organów KAS i organów ścigania
 • asystowanie w czynnościach postępowania przygotowawczego wspierając pracę komórki dochodzeniowo – śledczej, w tym udział w akcjach realizowanych w ramach postępowania przygotowawczego we współdziałaniu z innymi komórkami ŁUCS, w szczególności z Pionu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej
 • wykonywanie innych doraźnych zadań zleconych przez przełożonych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • podstawowa znajomość procedury kontroli celno – skarbowej i postępowania podatkowego
 • podstawowa znajomość przepisów materialnego prawa podatkowego
 • grzeczność i uprzejmość
 • otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • skuteczna komunikacja ustna i pisemna
 • terminowość, rzetelność, dokładność, samodzielność
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe preferowane wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
 • studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości
 • obsługa aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów obsługiwanych na stanowisku pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  z dopiskiem: oferta pracy nr 64411

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
WYMAGANE OŚWIADCZENIA, CV, LIST MOTYWACYJNY I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA.

Pracownikom oferujemy:
• Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla oferowanego stanowiska w kwocie 3 718,49 zł.
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
• wypłaty z funduszu nagród – uzależnione od wyników pracy
• nagrody jubileuszowe
• pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki)
• ruchomy czas pracy
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
• możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• stabilne zatrudnienie
Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Weryfikacja formalna ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna są etapami obligatoryjnymi.
W zależności od liczby kandydatów możliwe do zastosowania są dodatkowe metody selekcji – analiza merytoryczna ofert, test wiedzy i kompetencji, sprawdzian praktyczny.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo o ich miejscu i terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatek/ kandydatów po zakończonym naborze:
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-293.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Referent
Piotrków Trybunalski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna