Referent
Kędzierzyn-Koźle
Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa o charakterze administracyjno – biurowym,
• ciągła obsługa podatników,
• zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• budynek pięciokondygnacyjny bez windy;
• toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze;
• przed budynkiem podjazd dla osób niepełnosprawnych;
• stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe;
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
• oświetlenie sztuczne i naturalne;
• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy;
• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym;


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analiza deklaracji i innych informacji podatkowych złożonych przez podatników i płatników mające na celu zapewnienie ich zgodności z prawem,
 • Prowadzenie czynności w stosunku do podatników nie składających deklaracji oraz analiza terminowości złożonych dokumentów w celu wyeliminowania podatników unikających płacenia podatków,
 • Prowadzenie czynności sprawdzających w celu weryfikacji prawidłowości danych zwartych w złożonych deklaracjach w tym prawa do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawy:
 • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • ustawy o rachunkowości,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku od spadków i darowizn,
 • podatku akcyzowego,
 • Ordynacja podatkowa,
 • ustawa o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera w tym: pakietu Microsoft Office lub Open Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub inne uzupełnione studiami
<br> podyplomowymi w tym zakresie,
<br>
 • obsługa aplikacji specjalistycznych,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej zamieszczonej na stronie www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

• Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy: 3 086,27 zł.;
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
• Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego, firmy kurierskiej lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Opolu);
• Kandydaci spełniających niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego będą powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie;
• Wymagane wzory oświadczeń dostępne na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” ” → Nabór → Wzory oświadczeń;
• Konieczność opatrzenia własnoręcznym podpisem życiorysu/CV, listu motywacyjnego i wymagalnych oświadczeń, wskazanie w liście motywacyjnym: stanowiska, komórki, jednostki organizacyjnej oraz numeru BIP KPRM, której aplikacja dotyczy;
• Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, wprowadzonej zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2019 r., dostępnej na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
• W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać jako „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” platformy ePUAP opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
• Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
• W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 4403216 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: Aplikuj

Referent

Kędzierzyn-Koźle

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna