Referent
Gorzów Wielkopolski
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw kontroli i spraw administracyjnych
w Wydziale Zamiejscowym w Gorzowie Wielkopolskim

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w przeważającej części zespołowa, w urzędzie oraz poza siedzibą urzędu np. w placówkach handlowych, stacjach benzynowych, w zmiennych warunkach atmosferycznych. Częste jednodniowe wyjazdy służbowe. Współdziałanie z pracownikami firm zewnętrznych. Prowadzenie samochodu służbowego. Transport, podstawowa obsługa techniczna i odczyt wskazań z przyrządów i wyposażenia pomiarowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, przyrządów pomiarowych w urzędzie oraz poza siedzibą urzędu. Czynności służbowe są realizowane w większości na terenie województwa lubuskiego oraz zachodniopomorskiego. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się w pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych, na parterze oraz I piętrze. Brak windy, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców i użytkowników przyrządów pomiarowych w ramach sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych,
 • realizacja zadań techniczno-administracyjnych, przewidzianych na stanowisku do spraw obsługi interesanta,
 • prowadzenie spraw administracyjno-biurowych Wydziału, spraw dotyczących gospodarki materiałowej i magazynowej oraz dokumentacji księgowej,
 • przygotowywanie umów na wykonanie usług metrologicznych oraz wystawianie faktur za usługi,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Wydziału oraz zestawień i analiz na potrzeby Referatu Finansowo-Księgowego i Wydziału Nadzoru i Koordynacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i ustawy o towarach paczkowanych,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, elektrotechniczne) lub w zakresie nauk ścisłych (fizyka, informatyka, chemia, matematyka)
 • Umiejętność komunikowania się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
  pl. Lotników 4/5
  70 – 414 Szczecin (z dopiskiem oferta pracy Gorzów Wlkp.)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane,
- składane dokumenty (list motywacyjny, C.V., wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, oświadczenia powinny zawierać aktualną datę,
- kandydatki/ kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminie rekrutacji,
- dokumenty kandydatek/kandydatów nieodebrane w ciągu miesiąca od upływu terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel: 91 434-75-66 wew. 20.

Referent

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna