Referent
Pabianice
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi systemów informatycznych
w Zespole Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Prewencji

Warunki pracy

praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czas pracy, brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie oraz prowadzenie wszelkich form oraz metod gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji w jawnych policyjnych i poza policyjnych systemach informatycznych
 • wprowadzanie i przetwarzanie danych w Systemie Wspomagania Dowodzenia
 • współdziałanie w przygotowaniu planów, przedsięwzięć w związku z imprezami masowymi, meczami i przejazdami kibiców
 • zapewnienie właściwej obsługi związanej ze sprawdzeniami przez radiostację, telefon oraz na podstawie zleceń od funkcjonariuszy w systemach informatycznych
 • obsługa interesantów w zakresie sprawdzenia pojazdów, punktów karnych itp. w systemach informatycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej, umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

- wynagrodzenie: 1,3982 mnożnik kwoty bazowej tj. 2.681,41 + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie,uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne
- na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, ale nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie

Referent

Pabianice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna