Referent
Gliwice
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bezpieczeństwa
i higieny pracy, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym.
Zadania wykonywane są w siedzibie urzędu, niekiedy zadania wykonywane
są poza siedzibą urzędu, np. promocja różnych form służby wojskowej, kwalifikacja wojskowa. Zagrożenie korupcją.

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• Budynek bez urządzeń dźwigowych, może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi);
• Stanowisko znajduje się na drugim piętrze budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach;
• Oświetlenie sztuczne i naturalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji podoficerów i szeregowych rezerwy roczników parzystych, w tym w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu SPIRALA – ZINT
 • Gromadzenie rezerw osobowych w zakresie żołnierzy rezerwy znajdujących się na ewidencji WKU, prawidłowe wykorzystywanie zasobów dla potrzeb mobilizacyjnego uzupełnienia
 • Przyjmowanie na ewidencję podoficerów i szeregowych przeniesionych do rezerwy
 • Kompletowanie dokumentów w sprawach odwoławczych żołnierzy rezerwy, opisanie stanowiska WKU w tych sprawach i ewentualne przygotowanie dokumentów wysyłanych do prokuratury rejonowej w sprawach żołnierzy rezerwy
 • Wykonywanie czynności przygotowawczych związanych z wydawaniem przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień osobom zainteresowanym zaświadczeń i książeczek wojskowych
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i przechowywaniem znaków tożsamości za prowadzony dział kartoteki ewidencyjnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjnym
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • kreatywność
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • systematyczność;
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742 j.t.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca na stanowisku związanym z obronnością państwa
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • dyspozycyjność
 • samodzielność w pracy
 • przeszkolenie w zakresie obsługi SI SPIRALA-ZINT
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742 j.t.);
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

1. Zatrudnienie – na stanowisko Referenta, umowa na czas określony.
2. Proponowane wynagrodzenie: ok. 2770,00 zł + dodatek za wysługę lat.
3. Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
4. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub w razie niemożności skontaktowania się w ww. sposób – drogą elektroniczną (e-mailem) o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. W CV kandydaci powinni podać aktualny numer telefonu oraz adres e-mail.
5. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Brak powiadomienia
jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
6. Postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 etapów: I etap - test wiedzy ze znajomości aktów prawnych zgodnie z zakresem obowiązków, II etap - sprawdzenie umiejętności praktycznych oraz III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
7. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu
do urzędu.
W przypadku nadesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego.
8. List motywacyjny, CV oraz wymagane oświadczenia o których mowa
w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
9. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są równoważne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32)261 124 652
od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 15.

Referent

Gliwice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna