Referent
Kępno
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw kontroli podatkowej
Referat Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Kępnie

Warunki pracy

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca biurowa wykonywana w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
– praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: ,
– budynek urzędu trzykondygnacyjny, dwupiętrowy,
– brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
– narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli podatkowej w ceku sprawdzenia wywiązywania się kontrolowanego z obowiązków wynikajacych z przepisów prawa podatkowego,
 • przygotowywanie kontroli poprzez zbieranie istotnych materiałów i informacji będących w posiadaniu organu podatkowego w celu właściwego i sprawnego przeprowadzenia kontroli, rejestracja danych zebranych w trakcie kontroli oraz ustalanie kontroli w systemie Kontrola w celu zapewnienia kompletności baz danych Urzędu, współpraca i wymiana informacji z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w celu realizacji zadań nałożonych ma komórkę organizacyjną
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających oraz przesłuchiwanie świadków w ramach prowadzonych kontroli podatkowych celu zebrania pełnego materiału dowodowego,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dokładność systematyczność,
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy. Z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Dolna Wilda 80A
  61-501 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – US Kępno – SKP - na czas określony”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Inne informacje:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3515,67 zł brutto (wg mnożnika 1,834 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

Postępowanie może składać się z następujących etapów:
– weryfikacja formalna, w tym analiza ofert,
– sprawdzian wiedzy merytorycznej i / lub sprawdzian praktyczny badający umiejętności
kandydatów,
– rozmowa kwalifikacyjna.

Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

CV / życiorys i list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata.

W przypadku dokumentów w języku obcym konieczność przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski.

Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.

CV / życiorys powinno zawierać następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku pracy,

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeń

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ofercie.

Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62 782-93-37 lub 62 782-85-02.


Referent
Kępno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna