Referent
Pruszcz Gdański
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających
w Drugim Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
-wymuszona pozycja ciała- pozycja siedząca,
- praca w siedzibie urzędu z klientem zewnętrznym.
-praca administracyjno-biurowa
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-brak windy
-brak schodołazu,
-drzwi nieodpowiedniej szerokości (nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych),
-brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
- stanowisko zorganizowane zgodnie z przepisami BHP i oceną ryzyka zawodowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie czynności sprawdzających w celu prawidłowego ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.
 • Pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika w celu realizowania zadań w podstawowych obszarach.
 • Typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządzanie planów kontroli w celu realizacji zadań w podstawowych obszarach.
 • Badanie zasadności zwrotu podatku oraz wydawanie postanowień w sprawach przedłożenia terminu zwrotu podatku w celu prawidłowego ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.
 • Przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich w celu realizacji dyrektyw/aktów prawnych UE.
 • Realizacja zadań związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w celu prawidłowej i terminowej realizacji zobowiązań podatkowych.
 • Obsługa systemu wymiany informacji podatkowych w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami “ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przez dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
Proponowane wynagrodzenie 3.086,27 zł brutto.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów
II- sprawdzian wiedzy
III- rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-400

Referent

Pruszcz Gdański

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna