Referent
Ostrzeszów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W OSTRZESZOWIE

Warunki pracy

praca biurowa przy komputerze, obsługa interesantów, wyjazdy poza siedzibę urzędu
bariery architektoniczne: praca na 1 piętrze, brak wind, brak podjazdów, drzwi o szerokości standardowej, brak przystosowania toalet dla niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i weryfikacja składanych do PINB innych zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych i zakończeniu budowy, wynikających z Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administarcyjnego
 • sporządzanie projektów pism w postępowaniu administracyjnym oraz innych pism w związku z wykonywanymi czynnościami
 • archiwizowanie dokumentów będących w zasobach PINB w Ostrzeszowie
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • sporządzanie pism i wystąpień wynikających z poleceń bezpośredniego przełożonego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budownictwo ogólne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • prawo jazdy kat.B
 • łatwość w komunikacji interpersonalnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W OSTRZESZOWIE
  UL. GEN. SIKORSKIEGO 58
  63-500 OSTRZESZÓW

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem
  " oferta pracy w PINB"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty , które wpłyną po terminie lub nie będą kompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie złożonych dokumentów zostaną zaproszeni do udziału w kolejnym etapie rekrutacji - sprawdzenie wiedzy i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62-732-07-41 lub 519-332-741

Referent

Ostrzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna