Referent
Mońki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu i wyjazdy w teren, od poniedziałku do piątku /w dni robocze/ w godzinach od 7.30 do 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inne sprzęty biurowe. Praca w zespole. Kontakt z klientem zewnętrznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wspomaganie prowadzenia czynności kontrolnych i administracyjnych w zakresie przepisów o zdrowiu i ochronie zwierząt,
 • analiza statystyczna prowadzonych działań,
 • sprawozdawczość z nadzorowanych działań,
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów,
 • pobieranie i przesyłanie próbek do badań w celu realizacji programów badań monitoringowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ogólne
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej oraz postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach Sekretariat Powiatowego Inspektoratu w Mońkach
  ul. Słowackiego 14
  19-100 Mońki

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu, a w przypadku ofert wysłanych pocztą – data stempla pocztowego),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3-ch miesięcy,
- kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 85 716 61 03

Referent

Mońki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna