Referent
Radom
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw prowadzenia ewidencji wojskowej
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;
- praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer - powyżej 4 godzin dziennie, drukarka, kopiarka, niszczarka);
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i I piętrze - brak windy;
- brak toalet dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych;
- wyjazdy służbowe;
- praca w stresie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • terminowe i rzetelne wykonywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych oraz informacyjnych;
 • prowadzenie ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy;
 • przygotowywanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej na podstawie posiadanej ewidencji;
 • kierowanie żołnierzy rezerwy do Wojskowej Komisji Lekarskiej celem uaktualnienia zdolności do służby wojskowej;
 • utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji żołnierzy rezerwy;
 • praca w systemie informatycznym SPIRALA - ZINT.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz rozporządzenia o prowadzeniu ewidencji wojskowej
 • znajomość przepisów KPA
 • obsługa komputera i programów biurowych (Word, Excel);
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odporność na stres;
 • dyspozycyjność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,622 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 261-511-133

Referent

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna