Referent
Braniewo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw do spraw administracyjnych
w Wydziale ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

praca biurowa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie magazynu, oraz niezbędnej dokumentacji z tym związanej
 • zaopatrywanie inspektoratu w niezbędny sprzęt, materiały biurowe
 • obsługa środków transportu
 • wykonywanie czynności biurowych dot. prowadzenia książki korespondencyjnej, dekretowanie korespondencji, obsługa komputera, faksu, telefonu itp.
 • przyjmowanie interesantów, udzielania informacji oraz kierowanie do właściwych stanowisk
 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • inne czynnośi biurowe wskazane przez Kierownika jednostki

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie min. średnie maturalne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Przewidywany termin zatrudnienia 01.01.2020r.

Referent

Braniewo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna