Referent
Kielce
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi sekretarsko-kancelaryjnej
w Dziale Archiwum i Obsługi Kancelaryjnej w Izbie Administracji Skarbowej w Kielcach

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, kontakty z klientami z zewnątrz. Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy- komputer, drukarki, kserokopiarki.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, otwieranie i sprawdzanie przesyłek przychodzących do Izby Administracji Skarbowej w Kielcach w postaci papierowej/elektronicznej, umieszczanie na nich pieczęci wpływu, przedkładanie Dyrekcji IAS, w celu zadekretowania na merytoryczne komórki organizacyjne, a następnie dokonywanie dalszej dystrybucji w systemie informatycznym
 • Dokonywanie wysyłki korespondencji wychodzącej z Izby Administracji Skarbowej w Kielcach w postaci papierowej oraz odsyłanie korespondencji omyłkowo przesłanej do IAS w Kielcach, w celu jej dostarczenia do adresata poprzez operatora pocztowego lub kierowców tut. Izby
 • Odbieranie telefonicznych połączeń przychodzących oraz realizowanie telefonicznych połączeń wychodzących
 • Odbieranie i przesyłanie dokumentów w systemie e-Puap, celem zapewnienia bieżącego przepływu zadań do realizacji
 • Przedkładanie dokumentów z poszczególnych komórek organizacyjnych odpowiednio do podpisu Dyrektora IAS i/lub Zastępców Dyrektora IAS, celem ich zatwierdzenia
 • Dokonywanie rezerwacji noclegu w hotelu dla Dyrektora IAS i/lub Zastępców Dyrektora IAS, celem zapewnienia zakwaterowania podczas służbowych wyjazdów
 • Dokonywanie rezerwacji sal szkoleniowych IAS w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105 oraz ul. Witosa 78B, celem zapewnienia miejsca na organizację szkoleń, narad oraz spotkań służbowych komórek organizacyjnych
 • Sprawdzanie poprawności faktur za usługi pocztowe (w tym wyjaśnianie stwierdzonych nieprawidłowości), a następnie przekazywanie informacji w tym zakresie do merytorycznego pracownika komórki logistyki, który opisuje faktury i przekazuje do rozliczenia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o służbie cywilnej, ustawy o KAS, organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności KAS
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych, pod presją czasu
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office)
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 306 ze zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie, o którym mowa w art. 144 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 505 ze zm.) w sprawie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Kompletne dokumenty opatrzone czytelnym podpisem należy składać w zamkniętych kopertach. Opis koperty powinien zawierać imię i nazwisko kandydata, numer ogłoszenia, nazwę urzędu i komórki organizacyjnej oraz stanowisko pracy na które składana jest oferta.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
  ul. Sandomierska 105
  25-324 Kielce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Izby, za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze – o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej, firmie kurierskiej lub data złożenia w kancelarii Izby (Kancelaria Izby Administracji Skarbowej w Kielcach czynna jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30). Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną.

1. W LIŚCIE MOTYWACYJNYM NALEŻY PODAĆ NUMER OGŁOSZENIA, NAZWĘ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ ORAZ STANOWISKO PRACY, NA KTÓRE SKŁADANA JEST OFERTA.
2. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Kielcach www.swietokrzyskie.kas.gov.pl w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń (http://www.swietokrzyskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-kielcach/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen).
3. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem.
4. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach – opis koperty powinien zawierać imię
i nazwisko kandydata, numer ogłoszenia, nazwę urzędu i komórki organizacyjnej oraz stanowisko pracy na które składana jest oferta.
5. Odrzuceniu podlegają oferty:
• złożone po terminie,
• niekompletne,
• niespełniające wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu,
• bez niezbędnych czytelnych podpisów kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy na CV, liście motywacyjnym oraz wymaganych oświadczeniach,
• bez prawidłowego wskazania, którego naboru dotyczą.
6. W procesie naboru zostaną zastosowane następujące metody: weryfikacja formalna i analiza ofert, sprawdzenie wiedzy merytorycznej i umiejętności kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna.
7. Osoby biorące udział w naborach ogłaszanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Kielcach i zakwalifikowane do II etapu postępowania selekcyjnego, będą indywidualnie zawiadamiane o miejscu i terminie przeprowadzenia kolejnego etapu poprzez kontakt określony w ofercie.
8. Oferty, o których mowa w pkt 5 oraz oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia, są niszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
9. W przypadku przedstawienia przez kandydata wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
10. Przedział kwotowy wynagrodzenia zasadniczego brutto: 3271,46 zł.– 3669,72 zł.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /041/ 36-42-732; e-mail: Aplikuj
12. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Referent
Kielce
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna