Referent
Piła
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających
w Pierwszym Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
• praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• Obiekt pięciokondygnacyjny, wyposażony w windę.
• Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
• Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
• Toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na II piętrze.
• Budynek nie w pełni uwzględnia potrzeby pracowników niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do pomieszczeń biurowych na I, III i IV piętrze dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach (kilku stopniowa różnica poziomów między starą a nową częścią budynku).
• Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
• Narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pozyskiwanie i analizowanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, skutkującego typowaniem podmiotów do kontroli, czynności sprawdzających i postępowań podatkowych.
 • Dokonywanie czynności sprawdzających oraz badanie zasadności zwrotu i nadpłaty podatku.
 • Przetwarzanie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych w systemach informatycznych Urzędu oraz zapewnienie realizacji zadań własnej komórki i innych komórek organizacyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz aplikacji biurowych i informatycznych
 • Zdolność logicznego i analitycznego myślenia oraz kojarzenia faktów
 • Znajomość przepisów z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy oraz umiejętność ich interpretacji
 • Komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres
 • Wnikliwość i rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym, informatycznym, ekonometrycznym lub podyplomowe z obszaru objętego właściwością komórki organizacyjnej
 • Przeszkolenie z obsługi specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80A
  61-501 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy - US Piła SKA1 ( zastępstwo)”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 brutto (wg. mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej)

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Konieczność opatrzenia własnoręcznym podpisem cv/życiorysu, listu motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru.
Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67/ 3526115, 67/ 2681115.

Referent

Piła

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna