Referent
Piotrków Trybunalski
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw ds. prowadzenia kancelarii
Oddziału IV Administracyjno-Gospodarczy

Warunki pracy

praca w siedzibie Archiwum;
budynki nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, występują bariery architektoniczne - brak windy, toaleta nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kancelarii Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim w systemie tradycyjnym i EZD oraz prowadzenie składów chronologicznych w systemie EZD.
 • Przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji o zasobie Archiwum, zasadach jego udostępniania, a także o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych pracodawców.
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w Archiwum.
 • Obsługa spotkań służbowych Dyrektora i Zastępcy Dyrektora
 • Sporządzenie protokołów i notatek służbowych w zakresie ustalonym przez Kierownika Oddziału IV
 • Pomoc w prowadzeniu spraw administracyjno- gospodarczych w zakresie określonym przez Kierownika Oddziału, w tym dokonywanie niezbędnych zakupów np. materiałów biurowych, środków czystości itp.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej w zakresie prowadzenia sekretariatu lub kancelarii
 • biegła obsługa urządzeń biurowych (centralka telefoniczna, fax, drukarka, skaner, kserokopiarka);
 • biegła obsługa biurowych programów komputerowych w środowisku Windows, poczty elektronicznej, Internetu;
 • znajomość przepisów kancelaryjnych i archiwalnych;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego W administracji w zakresie prowadzenia sekretariatu lub kancelarii
 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • znajomość obsługi systemów teleinformatycznych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Toruńska 4, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem "Oferta pracy" lub osobiście w Sekretariacie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu w godz. 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty lub innego operatora w zaklejonej i opisanej kopercie ("Oferta pracy"). Przyjmowane są tylko kserokopie dokumentów. Oferty które wpłyną za pośrednictwem e-mail nie będą rozpatrywane.
Pracownikom oferujemy:
- miesięczne wynagrodzenie 2300,00 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
- „trzynaste” wynagrodzenie,
- pakiet socjalny np. (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, niskooprocentowane pożyczki).
W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełniają następujące warunki:
- zostaną złożone w terminie;
- liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum;
- dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone datą.
Nabór prowadzony jest w 2 etapach:
1.Weryfikacja formalna złożonych dokumentów.
2.Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru o czym będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/kandydata do dalszych etapów. Oferty odrzucone mogą być odebrane w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru, po tym terminie zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia udzielane będą telefonicznie pod numerem: 44 649 69 71.
Planowany termin zatrudnienia: maj/czerwiec 2019 r.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Piotrków Trybunalski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna