Referent
Toruń
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw likwidacji towarów
w Wieloosobowym Stanowisku Likwidacji Towarów w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Toruniu

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,
• wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.271,46 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610,
• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),
• nagrody jubileuszowe,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 8:00,
• otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
• pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
• możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno-biurowa
• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
• budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób
z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przechowywanie towarów o nieunijnym statusie celnym w celu ich zabezpieczenia na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego ich pochodzenie, a także likwidowanie w celu uregulowania ich sytuacji prawnej (wykonanie orzeczonego środka karnego),
 • sprawowanie kontroli celnej i dozoru celnego w stosunku do likwidowanych towarów w celu prawidłowego zabezpieczenia towarów objętych likwidacją,
 • prowadzenie postępowania w zakresie kosztów likwidacji w celu ustalenia skutków finansowych (przychodów i kosztów) dotyczących likwidowanych towarów,
 • obejmowanie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów likwidowanych w drodze sprzedaży w celu odzyskania długu celnego,
 • prowadzenie magazynu likwidacyjnego i sprawowanie nadzoru nad towarami przechowywanymi w tym magazynie w celu zabezpieczenia towarów przeznaczonych do likwidacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie sprzedaży ruchomości, kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa celnego
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne, ekonomiczne, prawnicze albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, administracji lub ekonomii
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sprawność fizyczna
 • Odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  Drugi Dział Kadr
  ul. Mazowiecka 63
  87-100 Toruń
  z dopiskiem „ Oferta pracy KPUCS – COL”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Zakres tematyczny przewidziany w naborze:
- Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej – Dział I, II, III, VI - rozdział 1 i 2;
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Dział II – rozdział 6;
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata w formie testu oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną.
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie
lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3271,46 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 56 611 73 07 oraz 56 611 73 21 lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj

Referent
Toruń
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna