Referent
Zgierz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw prawnych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zgierzu

Warunki pracy

W budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych , oświetlenie naturalne i sztuczne .
Praca poza siedzibą urzędu , praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie , z urządzeniami pomiarowymi , jazda samochodem osobowym . Praca związana z bezpośrednią obsługą klienta .

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • przygotowywanie projektów indywidualnych aktów administracyjnych
 • współudział w kontroli obiektów budowlanych
 • obsługa interesantów
 • wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe administracja, ekonomia
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość przepisów dotyczących postępowania w egzekucyjnego w administracji
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie
 • wykształcenie: wyższe administracja

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierz
  95-100 Zgierz ul. Sadowa 6A pok. 412

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje telefon 427190814

Referent

Zgierz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna