Referent
Nisko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw księgowych
Zespół ds. finansowo - księgowo i administracyjnych

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane w pomieszczeniu biurowym dwuosobowym na pierwszym piętrze budynku. Budynek biurowy jednopiętrowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych. Praca w pozycji siedzącej przy biurku. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz sprzęt biurowy. Kontakty z klientami zewnętrznymi. Kontakty z instytucjami zewnętrznymi. Sporadyczne wyjazdy służbowe np. na szkolenia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Księgowanie dowodów, dokumentów księgowych i operacji finansowych. Księgowanie dochodów i wydatków inspektoratu.
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym - wstępna i bieżąca kontrola wewnętrzna dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych.
 • Dokonywanie opisów dowodów księgowycch.
 • Obsługa programów finansowo - księgowych i kadrowo - płacowych oraz innych systemów informatycznych System Bankowości Elektronicznej NBP, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, aplikacja PŁATNIK.
 • Sporządzanie przelewów bankowych na podstawie zatwierdzonych dokumentów księgowych.
 • Przygotowywanie danych do sprawozdawczości finansowej i budżetowej.
 • Przyjmowanie rachunków od zleceniobiorców i dokonywanie rozliczeń czynności zleconych.
 • Prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania.
 • Prowadzenie ewidencji rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych) i wyposażenia inspektoratu.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji i wyceny.
 • Gromadzenie i przechowywanie dowodów ksiegowychoraz pozostałej dokumentacj przewidzianej ustawą.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Dyspozycyjność
 • Zdolność do podjęcia pracy od dnia 1 marca 2019 r..
 • Umiejętność obsługi komputera.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku
  Racławice, ul. Rudnicka 13
  37-400 Nisko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Nisko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna