Referent
Lubliniec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
Zespół ds. administracyjnych

Warunki pracy

-praca w siedzibie Inspektoratu,
-praca w zespole,
-dyspozycyjność,
-obsługa klientów zewnętrznych,
-obsługa komputera,
-wyjazdy służbowe poza miejsce wykonywania pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłka korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej,
 • udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie magazynu sprzętu oraz dokumentacji z tym związanej,
 • prowadzenie ewidencji środków majątkowych Inspektoratu,
 • sporządzanie zamówień i zakup sprzętu gospodarczego i biurowego, odzieży ochronnej i innych związanych z prowadzeniem Inspektoratu,
 • załatwianie spraw dot. napraw i konserwacji sprzętu medyczno - weterynaryjnego oraz elektronicznego,
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości dotyczącej wyznaczonych lekarzy urzędowych,
 • obsługa elektronicznych systemów w biurze,
 • przygotowanie dokumentów do archiwizacji,
 • prowadzenie spraw kadrowych,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów,
 • bezpośrednia współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii ( wykonywanie bieżących poleceń ) oraz z pozostałymi pracownikami Inspektoratu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ogólne
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu
  ul. Sobieskiego 9
  42-700 Lubliniec
  sekretariat urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
1. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu).
2. Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty określone w ogłoszeniu.
3. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zniszczone po zakończeniu naboru (decyduje data stempla pocztowego).
4. Oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być oznaczone aktualną datą oraz podpisane własnoręcznie.
5. Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji.
6. Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty nie będą zwracane, zostaną zniszczone.
7. Kandydaci nie będą informowani drogą mailową, telefoniczną ani listowną o wynikach naboru.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34/356-31-21.

Referent

Lubliniec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna