Referent
Nowy Sącz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Nowosądeckiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw organizacyjno-administracyjnych
stanowisko do spraw organizacyjno-administracyjnych

Warunki pracy

praca biurowa jedno zmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego, kontakt z klientem , wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, parking. Stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu inspektoratu obieg dokumentów ( przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, przekazywanie zadekretowanej poczty pracownikom, itp. )
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji
 • prowadzenie ewidencji delegacji, kart pojazdu, pieczątek
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności
 • administrowanie mieniem Inspektoratu (zaopatrywanie w sprzęt , materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: średnie kierunek administracyjno - biurowy, ekonomiczny
 • kurs kancelaryjno - archiwalny

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenia o ukończonym kursie / szkoleniu

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Życiorys, list motywacyjny, oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w sekretariacie PINB w Nowym Sączu. Oferty kandydatów nie odebrane w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru ulegają zniszczeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (18) 547-51-60/ 547-51-70.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta pracy w PINB".

Referent

Nowy Sącz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna