Referent
Poznań
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw statystyki, profilaktyki i promocji zdrowia
w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 40/19

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie Urzędu
• konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów
• stanowisko pracy znajduje się na V piętrze budynku biurowego
• budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
• część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przystosowana dla osób niepełnosprawnych
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością statystyczną
 • prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego programów polityki zdrowotnej
 • ustalanie, na podstawie mapy regionalnej, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych
 • wspieranie działań z zakresu promocji zdrowia o wymiarze systemowym
 • realizacja spraw związanych z przyznawaniem dotacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej
 • tworzenie zapytań do bazy danych Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
 • współpraca z jednostkami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do realizacji zadań
 • przedstawianie, na podstawie danych statystycznych, propozycji działań Wojewody Wielkopolskiego w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
 • prowadzenie spraw związanych z przedstawicielami Wojewody Wielkopolskiego w Radach Społecznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy Prawo przedsiębiorców, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, Krajowych ram strategicznych - Policy paper
 • znajomość dokumentu pn. Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla województwa wielkopolskiego
 • umiejętność sporządzania analiz z wykorzystaniem środowiska MS Excel i MS Access oraz precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe z zakresu zdrowia publicznego, zarządzania w ochronie zdrowia, promocji zdrowia, komunikacji społecznej, ekonomii, administracji, matematyki lub informatyki
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego myślenia, asertywność, efektywna komunikacja, radzenie sobie ze stresem, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, umiejętność argumentowania
 • podstawowa znajomość SQL

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  Punkt Informacyjny w holu Urzędu
  (z podaniem w ofercie nr ref. 40/19)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2700 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna