Referent
Tuchola
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw identyfikacji i weryfikacji poprawności rejestracji podatników
w Wieloosobowym Stanowisku Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI) w Urzędzie Skarbowym w Tucholi

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa,
• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
• budynek urzędu nie przystosowany architektonicznie do poruszania się osób
z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych, weryfikowanie danych w rejestrach lokalnych, rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE oraz ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP)
 • prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się i weryfikacja poprawności rejestracji
 • udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym oraz udostępnianie danych zgromadzonych w CRP KEP
 • wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP), prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP, uchylenia NIP z urzędu oraz unieważnienia NIP
 • przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów wyboru formy opodatkowania podatników podatku dochodowego
 • weryfikowanie i rejestrowanie w systemie e-Deklaracje pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienia o ich odwołaniu
 • wydawanie zaświadczeń o nadaniu NIP oraz informacje o nadanym NIP
 • gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentów związanych z nadaniem NIP

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne, ekonomiczne, prawnicze albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, administracji lub ekonomii
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Zakres tematyczny wiedzy przewidziany w naborze:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa – Dział I,II, VII, VIIIA
• Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata w formie testu oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną.
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie
lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu
e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3086,27 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 32 56 192 lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj

Referent

Tuchola

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna